VELUX Group се ангажира да улови своя исторически въглероден отпечатък и да стане Lifetime Carbon Neutral

VELUX Group се ангажира да намали своите бъдещи въглеродни емисии и да компенсира своя въглероден отпечатък, направен от самото основаване на компанията през 1941 г. до момента – общо 5,6 милиона тона CO2. Това ще бъде постигнато в сътрудничество с WWF и чрез горски проекти, които ще противодействат на изменението на климата и ще спрат загубата на хабитат, опазвайки биологичното разнообразие и подобрявайки местния поминък.

VELUX Group обяви новата си концепция и ангажимент да стане компания с доживотна въглеродна неутралност (Lifetime Carbon Neutral) за своята 100-годишнина през 2041 година. Част от тази визия ще се реализира чрез партньорство с WWF (Световния фонд за дивата природа). Според нея водещият производител на покривни прозорци в света ще компенсира въглеродния си отпечатък, в размер на 5,6 милиона тона CO2 (обхват 1 и 2ii), емитирани от основаването на компанията през 1941 г., като това ще бъде реализирано посредством проекти за опазване на горите, управлявани от WWF. С поглед към бъдещето, VELUX Group се ангажира също така да намали драстично въглеродните емисии на компанията от цялата верига на стойността (обхват 1, 2 и 3iii) в съответствие с целта от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C .

 

velux-news-feature

Lifetime Carbon Neutral (доживотна въглеродна неутралност) е нова концепция, инициирана от VELUX Group и разработена съвместно с WWF, с която компанията поема отговорност както за минали, така и за бъдещи въглеродни емисии. Неразделна част от този ангажимент е опазването на безценни естествени гори и дивата природа по света за настоящите и бъдещите поколения.

VELUX Group ще работи с WWF, за да стане компания с Lifetime Carbon Neutral (доживотна въглеродна неутралност) чрез инвестиране в проекти за горското стопанство и биоразнообразието, разработени специално за VELUX, през следващите 21 години. Това ще помогне за спиране на загубата на хабитат, за намаляване на обезлесяването и разрушаването на земите, които застрашават биологичното разнообразие на горските екосистеми по света, като същевременно инициативата ще ще включва работа с местните общности и ще бъде от полза за тях. Първите два от тези горски проекти ще бъдат реализирани в Уганда и Мианмар.

В Уганда вниманието ще бъде насочено към възстановяване на гори, повлияни от замърсяването на околната среда, отглеждане на нови и защита на останалите естествени гори чрез широк набор от мерки. Проектът ще включва също отглеждане на дървета в дървесни стопанства и други лесовъдни системи и насаждения извън защитените територии, за да се отговори на търсенето на различни горски продукти и да се намали натискът върху естествените гори. Проектът в Мианмар ще работи за осигуряване на важните коридори за дивата природа по Мау Даунг и ще защити уникалното биологично разнообразие на тази област в тясно сътрудничество с местните общности и в тяхна полза.

velux-news-picture

„С все по-очевидните последици от климатичните и природните кризи са необходими спешни действия, за да се изгради по-устойчиво бъдеще за всички и да улови своя исторически въглероден отпечатък Тази VELUX Group Lifetime Carbon Neutral (доживотна въглеродна неутралност) визия и ангажимент е важна стъпка, която другите да следват“, коментира Марко Ламбертини, главен директор на WWF International.

„Поемането на ангажимент, съобразен с ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, като същевременно .се защитават важните гори и биологичното разнообразие, както и основните услуги, които те предоставят на общностите и икономиката, е в съответствие с визията за въглеродно неутрално бъдеще, което ще послужи като основа за постигане на всички цели за устойчиво развитие. Заедно се надяваме да изградим план, който да бъде възприет и от други организации, за да се превърнат в Lifetime Carbon Neutral (доживотна въглеродна неутралност ) компании и да  повишат нивата на корпоративните си действия в областта на климата и природата в световен мащаб.“

 
velux-въглероден-отпечатък
 

Партньорството с WWF е в рамките на Стратегията за устойчиво развитие 2030 на VELUX Group, която включва ангажимент за намаляване на емисиите чрез инициативи с научни цели. За да трансформира бизнеса си, VELUX Group ще ускори инвестициите в енергийна ефективност на производствените си обекти, ще премине към възобновяема енергия и ще закупува 100% електроенергия от възобновяеми източници, както и ще промени значително начина, по който взема решения относно закупуването на материали.

За повече информация относно Lifetime Carbon Neutral (доживотна въглеродна неутралност ) и проектите за опазване на горите в основата на партньорството с WWF, моля, посетете velux.com/itsournature. Или се свържете с екипа на VELUX за глобални връзки с медиите: kathrine.westermann@velux.com и WWF Международен медиен екип: news@wwfint.org

Допълнително:

i – Днес не съществува стандартна методология за това как да се изчисли исторически въглероден отпечатък. Например, често не съществуват валидни емисионни фактори и данни за енергопотреблението за много време. Поради това групата VELUX разработи метод за изчисляване на въглеродните емисии през целия си живот. Този метод се основава на признатия корпоративен стандарт за протокола за парниковите газове и се прилага за исторически данни. Тази уникална методология, включително и основните допускания, се проверяват независимо от Carbon Trust и се преглеждат от експерти на WWF.

ii – определяне на обхвати 1 и 2. Обхват 1 (преки емисии от собствени или контролирани източници, например съоръжения на предприятието, служебни автомобили). Обхват 2 (непреки емисии от производството на закупена електроенергия, пара, отопление и охлаждане, консумирани от отчитащото предприятие).

iii – определението за обхват 3 включва всички други непреки емисии, които възникват във веригата на стойността на дадено дружество (например закупени стоки и услуги, генериране на отпадъци и транспортиране)

iv – Инициативата „Научно-ориентирани цели“ мобилизира предприятията да увеличат конкурентното си предимство в прехода към нисковъглеродна дейност. Това е сътрудничество между Глобалния договор на ООН, Световният фонд за ресурси (WRI) и Световният фонд за дивата природа (WWF) и един от ангажиментите на бизнес коалицията „Ние“. Инициативата определя и насърчава най-добрите практики при определянето на научни цели, предлага ресурси и насоки за намаляване на пречките и оценява и одобрява целите на дружествата.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram